Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ/ЛИПА/“, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе в хотел „Пайн хилс“, к.к. Пампорово на 08.07.2023 година от 16 часа при следния дневен ред и проекти за решения:

 

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет относно приемане, отпадане и изключване на членове;

Проект за решение: Общото събрание приема за сведение Доклада на Управителния съвет относно приемане, отпадане и изключване на членове.

2. Приемане на годишния финансов отчет на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за 2022 година, приемане на годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за 2022 година и приема годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 година.

3. Приемане на Отчета на Контролния съвет за дейността му през 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Отчета на Контролния съвет за дейността му през 2022 година.

4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Устава на сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 17 часа в същия ден на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове. Всички материали, свързани с дневния ред на събранието да са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението в срок от един месец преди датата на събранието и могат да бъдат предоставени на всеки член при поискване.

Моля да потвърдите участието си до 15 юни 2023 г.

 

Олег Стоилов,
Председател на Управителния съвет