Либерална Икономика, Прогрес и Активност

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

на Сдружение с нестопанска цел „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“

Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе в хотел „Тонзос“, община Казанлък на 23.11.2019 година от 11 часа при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на решение относно приемане и изключване/отпадане на членове; Проект за решение: Общото събрание приема решение по Предложението на Управителния съвет за прием и изключване/отпадане на членове.
2. Приемане на Отчет за дейността на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за периода 2016 – м.октомври 2019 година. Проект за решение: Общото събрание приема Отчета за дейността на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за периода 2016 – м.октомври 2019 година.
3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за периода 2016 – м. октомври 2019 година. Проект за решение: Общото събрание приема Отчет за дейността на Контролния съвет на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за периода 2016 – м. октомври 2019 година.
4. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за периода 2020 - 2024 година. Проект за решение: Общото събрание приема Насоки за дейността на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за периода 2020 – 2024 година.
5. Приемане на Бюджет на Сдружението за периода 2020 – 2024 година. Проект за решение: Общото събрание приема Бюджета на Сдружението за периода 2020 – 2024 година.
6. Приемане на нов Устав на Сдружението. Проект за решение: Общото събрание приема нов Устав на Сдружение с нестопанска цел „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“, съгласно проекта изготвен от Управителния съвет.
7. Приемане на решение относно промяна в размера на членския внос. Проект за решение: Общото събрание приема решение по предложението на Управителния съвет за промяна в размера на встъпителната вноска и годишния членски внос.
8. Избор и освобождаване на членове на органите на управление на Сдружението. Проект за решение: Общото събрание приема промени в състава на органите на управление на Сдружението, съобразно направените предложения.
9. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Устава на сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 12 часа в същия ден на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове. Всички материали, свързани с дневния ред на събранието да са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението в срок от един месец преди датата на събранието и могат да бъдат предоставени на всеки член при поискване.

Канят се всички членове на сдружението да вземат участие в Общото събрание.

Олег Стоилов, Председател

Либерална Икономика, Прогрес и Активност

Либералните ценности са в основата на нашите виждания за демократичното развитие на обществото и бизнеса.

Икономическото развитие на региона и традиционно силните сектори са източник на социален просперитет и високо качество на живот.

Прогресивното начало и идеята за напредък са спомогнали Стара Загора да се запази и развие през хилядолетията. Те са факторите, които и сега са ключови за привличане на младите хора да останат и работят тук.

Активното гражданско общество е гаранция за по-ефективно местно самоуправление.

Пишете ни!

Имейл:
Тема:
Съобщение:
Колко букви има думата  ЛИПА  (въпрос за спам защита)?